QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phần mềm cho phép kiểm tra, theo dõi, giám sát quản lý và hỗ trợ ghi nhận lại toàn bộ lịch sử vòng đời của 1 tài sản bất kỳ

Các chức năng của phân hệ quản lý tài sản gAMSPro

 

CÁC CHỨC NĂNG:

 

Quản lý loại tài sản

Quản lý nhóm tài sản

Nhập mới tài sản cố định

Nhập mới công cụ lao động – hành chính

Nhập mới công cụ lao động – kế toán

In phiếu nhập kho

Cập nhật in phiếu nhập kho

Xuất sử dụng tài sản cố định

Xuất sử dụng công cụ lao động – hành chính

Xuất sử dụng công cụ lao động – kế toán

Phiếu xuất kho

Cập nhật in phiếu xuất kho

Cập nhật thông tin tài sản

Chỉnh sửa thông tin nhiều tài sản

Sửa chữa tài sản

P.O sửa chữa

Điều chuyển TSCĐ-CCLĐ

Thu hồi tài sản

Khấu hao tài sản

Ngưng khấu hao tài sản

Phân bổ chi phí

Cập nhật thanh toán

Hạch toán

In nhãn

Kiểm kê tài sản

Đề xuất thanh lý tài sản

Thanh lý tài sản

 

 

 

CÁC BÁO CÁO:

 

Báo cáo chung tài sản cố định – công cụ lao động

Báo cáo danh sách tài sản cố định – công cụ lao động tại đơn vị

Báo cáo sao kê tài sản cố định

Báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định tại đơn vị

Báo cáo danh sách tài sản cố định đăng ký mới

Báo cáo danh sách tài sản cố định đăng ký mới theo chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Báo cáo công cụ lao động tại đơn vị

Báo cáo lịch sử điều chuyển tài sản

Báo cáo lịch sử thu hồi tài sản

Báo cáo danh mục thu hồi vào kho

Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản

Báo cáo tình hình kiểm kê các đơn vị trong đợt kiểm kê

Báo cáo danh sách tài sản thừa thiếu so với sao kê

Báo cáo tổng hợp tài sản đề xuất thanh lý

 

Báo cáo đặc thù tài sản cố định

Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định

Báo cáo tổng thể tăng giảm tài sản

Báo cáo tổng hợp mua sắm tài sản cố định, công trình, sửa chữa tài sản cố định

Báo cáo tổng hợp tài sản cố định

Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản tăng thêm

Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản thanh lý

Báo cáo sao kê tài sản cố định đến ngày

Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản

Báo cáo sao kê tài sản cố định phát sinh từ ngày đến ngày

 

Báo cáo thống kê đặc thù công cụ lao động

Báo cáo sao kê công cụ lao động đang sử dụng

Báo cáo chi tiết nhập – xuất – tồn công cụ lao động

Báo cáo danh mục công cụ lao động tồn kho

Báo cáo danh sách công cụ lao động nhập kho

Báo cáo danh mục công cụ lao động xuất sử dụng

Báo cáo chi phí công cụ lao động phát sinh từ ngày đến ngày

Báo cáo chi phí công cụ lao động phát sinh theo tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Với các doanh nghiệp nhiều tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần quản lý thì còn chần chờ gì nữa !

Liên hệ ngay
Gọi cho chúng tôi