Chúng tôi gọi gAMSPro là
phần mềm quản lý tài sản chuyên nghiệp & chuyên sâu

… vì những tính năng vượt trội của nó

Phục vụ các phòng ban

 Hành Chính Quản Trị

Phòng quản lý mua sắm
Phòng Quản lý Xây dựng cơ bản
Phòng Kế toán
Bộ phận Thu mua
Bộ phận Quản lý đội xe

Lãnh đạo cấp cao

Quản lý các khâu

Lập kế hoạch, ngân sách
Quá trình thực hiện mua sắm
Nhập mới và cấp phát sử dụng
Bảo hành, bảo trì, sữa chữa
Điều chuyển, thu hồi, khấu hao, thanh lý
Nghiệp vụ phát sinh khác: in, dán nhãn

Hệ thống gAMSPro hỗ trợ ghi nhận lại toàn bộ lịch sử hoạt động của tài sản

Quản lý các loại tài sản

Tài sản cố định chung
Tài sản cố định đặc thù như xe
Quản lý công cụ lao động
Bất động sản
Các công trình đang xây dựng

Văn phòng phẩm

Mô hình tổng thể phần mềm quản lý tài sản gAMSPro

Chức năng phần mềm quản lý tài sản gAMSPro

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Kế hoạch mua sắm
 • Kế hoạch xây dựng cơ bản
 • Kế hoạch thanh lý tài sản

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo theo dõi đầu tư mua sắm
 • Báo cáo tổng thể kế hoạch mua sắm
 • Báo cáo kế hoạch xây dựng mới/ sửa chữa công trình
 • Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo thống kê bất động sản
 • Báo cáo bất động sản chưa hoàn thành pháp lý
 • Báo cáo thống kê Tài sản cố định/ công cụ lao động
 • Báo cáo danh mục xe toàn hệ thống
 • Báo cáo danh sách xe đến hạn thanh lý
 • Báo cáo và đề xuất tình hình khai thác trụ sở…

Hệ thống Báo cáo thống kê của gAMSPro quản lý từ tổng hợp đến chi tiết theo quy định pháp luật hiện hành và phục vụ hỗ trợ ra quyết định, quản trị đầu tư mua sắm khai thác sử dụng tài sản.

Tổng cộng có hơn 150 quy trình nghiệp vụ chức năng chính và hơn 300 báo cáo tổng hợp chi tiết: Quản lý Nhập, Xuất, Điều chuyển, Thanh lý, Thu hồi tài sản,…

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Quản lý dự án
 • Quản lý hồ sơ thầu
 • Quản lý hợp đồng mua sắm
 • Quản lý phiếu gọi hàng (PO)
 • Quản lý phiếu gọi hàng phục vụ sửa chữa (PO sửa chữa)
 • Quản lý tờ trình
 • Huỷ PO
 • Quản lý cập nhật đơn hàng
 • In phiếu đề xuất gọi hàng

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo PO
 • Báo cáo tờ trình mua TSCĐ-CCLĐ ngoài kế hoạch
 • Báo cáo gọi hàng và thanh toán theo hợp đồng
 • Báo cáo PO sửa chữa

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • Tra cứu thông tin nhà cung cấp
 • Tạo kỳ đánh giá nhà cung cấp
 • Thực hiện đánh giá nhà cung cấp

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo tình trạng đánh giá nhà cung cấp

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Tra cứu tài sản
 • Xem chi tiết thông tin, lịch sử sử dụng tài sản
 • Nhập mới tài sản cố định
 • Nhập mới công cụ lao động – hành chính
 • Nhập mới công cụ lao động – kế toán
 • Nhập mới điều chỉnh tài sản
 • Phiếu nhập kho
 • Cập nhật in phiếu nhập kho
 • Xuất sử dụng tài sản cố định
 • Xuất sử dụng công cụ lao động – hành chính
 • Xuất sử dụng công cụ lao động – kế toán
 • Xuất nhiều tài sản
 • Xuất nhiều tài sản – kế toán
 • Phiếu xuất kho
 • Cập nhật in phiếu xuất kho
 • Cập nhật thông tin tài sản
 • Chỉnh sửa thông tin nhiều tài sản
 • Quản lý tài sản đặc biệt
 • Sửa chữa tài sản
 • Điều chuyển tài sản
 • Điều chuyển nhiều tài sản
 • Thu hồi tài sản
 • Thu hồi nhiều tài sản
 • Khấu hao tài sản
 • Ngưng khấu hao tài sản
 • Phân bổ chi phí
 • Hạch toán
 • In nhãn
 • Kiểm kê tài sản
 • Đề xuất thanh lý tài sản
 • Thanh lý tài sản
 • Phiếu chuyển khoản
 • Cập nhật thanh toán

CÁC BÁO CÁO:

Báo cáo chung tài sản cố định – công cụ lao động

 • Báo cáo danh sách tài sản cố định – công cụ lao động tại đơn vị
 • Báo cáo sao kê tài sản cố định
 • Báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định tại đơn vị
 • Báo cáo danh sách tài sản cố định đăng ký mới
 • Báo cáo danh sách tài sản cố định đăng ký mới theo chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
 • Báo cáo công cụ lao động tại đơn vị
 • Báo cáo lịch sử điều chuyển tài sản
 • Báo cáo lịch sử thu hồi tài sản
 • Báo cáo danh mục thu hồi vào kho
 • Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản
 • Báo cáo tình hình kiểm kê các đơn vị trong đợt kiểm kê
 • Báo cáo danh sách tài sản thừa thiếu so với sao kê
 • Báo cáo tổng hợp tài sản đề xuất thanh lý

Báo cáo đặc thù tài sản cố định

 • Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo tổng thể tăng giảm tài sản
 • Báo cáo tổng hợp mua sắm tài sản cố định, công trình, sửa chữa tài sản cố định
 • Báo cáo tổng hợp tài sản cố định
 • Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản tăng thêm
 • Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản thanh lý
 • Báo cáo sao kê tài sản cố định đến ngày
 • Báo cáo tổng hợp danh mục tài sản
 • Báo cáo sao kê tài sản cố định phát sinh từ ngày đến ngày

Báo cáo thống kê đặc thù công cụ lao động

 • Báo cáo sao kê công cụ lao động đang sử dụng
 • Báo cáo chi tiết nhập – xuất – tồn công cụ lao động
 • Báo cáo danh mục công cụ lao động tồn kho
 • Báo cáo danh sách công cụ lao động nhập kho
 • Báo cáo danh mục công cụ lao động xuất sử dụng
 • Báo cáo chi phí công cụ lao động phát sinh từ ngày đến ngày
 • Báo cáo chi phí công cụ lao động phát sinh theo tháng

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Cập nhật thông tin chi tiết xe
 • Quản lý vận hành xe
 • Quản lý bảo dưỡng xe
 • Quản lý đăng kiểm xe
 • Quản lý bảo hiểm xe
 • Quản lý phí đường bộ
 • Quản lý sửa chữa xe
 • Xem chi tiết thông tin, lịch sử quá trình sử dụng xe

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo tổng hợp xe toàn hệ thống
 • Báo cáo tổng hợp xe toàn hệ thống theo khu vực
 • Báo cáo tổng hợp loại xe toàn hệ thống
 • Danh sách xe đến hạn bảo trì bảo dưỡng
 • Danh sách xe đến hạn mua bảo hiểm
 • Danh sách xe đến hạn đóng phí đường bộ
 • Danh sách xe đến hạn thanh lý
 • Danh sách xe đến hạn đăng kiểm
 • Báo cáo chi phí vận hành xe

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Quản lý thông tin chi tiết BĐS
 • Bảo trì, sửa chữa BĐS

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo danh sách chi nhánh – công ty con thuộc tổng công ty
 • Báo cáo danh sách BĐS toàn hệ thống
 • Báo cáo danh sách BĐS đã sử dụng
 • Báo cáo danh sách BĐS chưa sử dụng
 • Báo cáo danh sách BĐS chưa hoàn thành thủ tục pháp lý

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Quản lý hồ sơ công trình
 • Quản lý thông tin tờ trình
 • Quản lý thông tin hồ sơ thầu
 • Quản lý hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng
 • Cập nhật thanh toán

CÁC BÁO CÁO:

 • Báo cáo chi phí quyết toán công trình xây dựng cơ bản
 • Báo cáo công trình sửa chữa CN/công ty con
 • Báo cáo kế hoạch thanh toán XDCB
 • Báo cáo tiến độ công trình hiện tại

CÁC CHỨC NĂNG:

 • Quản lý hồ sơ trụ sở
 • Quản lý diện tích sử dụng nội bộ
 • Quản lý thông tin khách hàng thuê
 • Quản lý hợp đồng khách thuê
 • Phân tích và đề xuất theo quý

BÁO CÁO:

 • Báo cáo tình hình khai thác trụ sở
 • Đơn vị tính
 • Vùng miền
 • Nhóm tài sản
 • Loại tài sản
 • Nhà cung cấp
 • Loại nhà cung cấp
 • Hàng hóa
 • Loại hàng hóa
 • Địa điểm
 • Nhân viên
 • Công ty bảo hiểm
 • Model xe
 • Trường giao dịch

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN PHẦN MỀM

GỌI ĐIỆN THOẠI

08 999 09179 line 139

hoặc

0913 509 979

(nếu cần hỗ trợ nhanh nhất)

GỬI EMAIL

contact@gsoft.com.vn

GSOFT sẽ phản hồi sớm nhất sau khi nhận được email

Đặc tính hệ thống phần mềm quản lý tài sản gAMSPro

Thân thiện người dùng

 • Dễ thao tác
 • Trang bị chức năng kiểm soát tự động, phòng tránh việc sai sót khi nhập liệu
 • Cho phép tìm kiếm thông tin với nhiều tiêu chí khác nhau
 • Có chức năng kiểm tra, đối chiếu sự chính xác của dữ liệu

Đảm bảo nhiều tiêu chí

 • Đảm bảo thông tin bảo mật
 • Đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn
 • Đảm bảo khả năng xác nhận tính hợp lệ
 • Đảm bảo khả năng kiểm soát truy nhập

Cho phép tích hợp

 • Tích hợp với hệ thống kiểm tra mã vạch Barcode, QRCode
 • Tích hợp được với hệ quản lý user LDAP hệ thống khác
 • Hệ thống ứng dụng trên điện thoại di động

Chuyên nghiệp hoá việc quản lý tài sản của Quý khách

Chính sách bảo hành phần mềm gAMSPro

 • Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống
 • Tiếp nhận, liên hệ và nắm rõ yêu cầu về sự cố kỹ thuật trong vòng 24 giờ
 • Nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 24 giờ làm việc

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ & TƯ VẤN PHẦN MỀM

GỌI ĐIỆN THOẠI

08 999 09179 line 139

hoặc

0913 509 979

(nếu cần hỗ trợ nhanh nhất)

GỬI EMAIL

contact@gsoft.com.vn

GSOFT sẽ phản hồi sớm nhất sau khi nhận được email

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

Với các doanh nghiệp nhiều tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần quản lý thì còn chần chờ gì nữa !

Liên hệ ngay
Gọi cho chúng tôi